Algemene Voorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomst tussen Pretecho Vida, Max Euwestraat 27, 6833 LG Arnhem, “opdrachtnemer”, en een opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Op de tussen Pretecho Vida en opdrachtgever gesloten overeenkomsten (toekomstige daaronder begrepen) is het Nederlandse recht van toepassing.
Alle geschillen die voort mochten vloeien uit de (niet-nakoming) van de overeenkomst worden uitsluitend beslecht door een bevoegde rechter.


Totstandkoming

De overeenkomst van opdracht (hierna: “de overeenkomst”) komt eerst tot stand op het moment dat Pretecho Vida aan de opdrachtgever schriftelijk (al dan niet per e-mail) heeft bevestigd dat de opdracht is aanvaard. De afspraak voor een echo is definitief op het moment dat deze schriftelijk is bevestigd. De afspraak tot het maken van een echo geschiedt, evenals het laten uitvoeren van de betreffende echo, uit vrije wil en keuze van de individuele cliënt.


Beperking aansprakelijkheid

Opdrachtgever aanvaardt uitdrukkelijk dat de overeenkomst geen geneeskundige behandelingsovereenkomst is in de zin van artikel 7:446 e.v. BW. Het doel van de echo is immers niet medisch diagnostisch. Er wordt niet gezocht naar eventuele afwijkingen van en aan het ongeboren kind. Er wordt niet gekeken c.q. gezocht naar pathologische verschijnselen. Daarom aanvaardt opdrachtgever dat Pretecho Vida niet aansprakelijk is voor het niet attenderen op eventueel achteraf gebleken afwijkingen van het kind. Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor het opnemen van contact met de zwangerschapsbegeleiding indien daartoe behoefte bestaat. Gelet op het voorgaande kan Pretecho Vida nooit aangesproken worden in verband met mogelijk achteraf gebleken afwijkingen het ongeboren kind betreffende.

Opdrachtgever realiseert zich dat de betreffende persoon die de echo afneemt niet over de vereiste specificaties beschikt om enige (medische) uitspraak te kunnen doen over de gezondheid van het ongeboren kind. De keuze voor een van de aangeboden echo’s wordt vooraf gemaakt.
Een eventuele geslachtsbepaling kan nooit met 100% zekerheid worden gegeven en Pretecho Vida aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele foutieve beoordeling van het geslacht.

Gelet op de stand der wetenschap en ondanks jarenlang wetenschappelijk onderzoek zijn tot op heden geen schadelijke effecten bekend aangaande het gebruik van echografie-apparatuur. Pretecho Vida is niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke effecten op de langere of korte termijn in verband met het ondergaan van een echoscopisch onderzoek. De uitsluiting van aansprakelijkheid beperkt zich niet slechts tot schade betreffende het ongeboren kind maar ook tot schade betreffende de opdrachtgever. Aansprakelijkheid voor enige gevolgschade, materiële en immateriële schade wordt uitgesloten.


Auteursrecht

Zonder schriftelijke toestemming van Pretecho Vida is het opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om geheel of gedeeltelijk beeld en/of geluidsmateriaal, op enigerlei wijze, te reproduceren, anders dan voor eigen gebruik.

Pretecho Vida heeft de bevoegdheid gebruik te maken van het verkregen beeldmateriaal voor PR-doeleinden, mits de opdrachtgever nadrukkelijk verzoekt dit niet te doen. Het beeldmateriaal zal anoniem worden gebruikt.


Betaling

De betaling geschiedt door Ideal betalen bij het maken van de afspraak. De tarieven kunnen worden aangepast. Bij het in gebreke blijven van de betaling blijft het beeld- en geluidsmateriaal in bezit van Pretecho Vida


Annulering

Annulering door de opdrachtgever van een afspraak dient minimaal 24 uur voor de aanvang van de afspraak plaats te vinden. Bij tijdige annulering zijn geen kosten verschuldigd. Bij niet tijdige annulering, dan wel bij het niet verschijnen op de afspraak, wordt het volledige consult in rekening gebracht.


Materialen

Er kan door Pretecho Vida geen garantie worden gegeven omtrent de kwaliteit van het beeldmateriaal. Restituties kunnen niet plaats vinden indien opdrachtgever(s) ontevreden is/zijn met het resultaat. Opdrachtgever(s) zal/zullen dan een nieuwe afspraak dienen te maken.

Pretecho Vida aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juiste werking van de door Pretecho Vida gebruikte opslagmedia (USB sticks). Het gebruikte opslagmedium zal ter plaatse worden getest, doch Pretecho Vida kan niet garanderen dat het gebruikte medium ook door opdrachtgever elders kan worden afgespeeld en opdrachtgever vrijwaart Pretecho Vida voor enige schade die daaruit zou mogen ontstaan.


Inspanningsverplichting

Daar het uiteindelijke resultaat van het consult – zeker in geval van drie-dimensionale (3D) echoscopie – onder meer afhankelijk is van de ligging en de beweeglijkheid van de ongeborene, kan er door Pretecho Vida geen garantie worden gegeven omtrent de kwaliteit van het beeldmateriaal. Restituties kunnen geen plaats vinden indien opdrachtgever(s) ontevreden is/zijn. Opdrachtgever(s) zal/zullen dan een nieuwe afspraak dienen te maken.